budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/2017 Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист града Ниша» број 17/2007), председник општине Житорађа је дана 12.10.2017. године, донео

 ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

и расписује

ОГЛАС

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину (Сл. Гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Општинска управа општине Житорађа, Одељење за привреду и финансије објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је надлежни орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Пренаменa објекта у оквиру фабричког комплекса фабрике „Soylemez – rubber & plastic“,  на катастарској парцели број 5300/67, КО Житорађа,  носиоца пројекта „Soylemez – rubber & plastic“, решењем број 501-1155 од 06.10.2017. год.

 

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама надлежног органа општине Житорађа, до 16.10.2017. год, у канцеларији број 22.

 

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду  у року од 30 дана од дана објављивања обавештења, у складу са одредбама Закона о општем управном поступку

 

Начелник општинске управе

Зоран Сталевић

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 57. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ број: 80/2008, 36/2013 и 4/2015), члана 25. ст. 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“ број 83/14, 58/15, 12/16-аутентично тумачење), члана 24. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“ број: 16/16 и 8/17), Одлуке о Буџету општине Житорађа за 2017. годину („Службени лист града Ниша“ број: 152/2016) и предлога Комисије за оцену пројеката поднетих на јавни позив за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Житорађа за 2017. годину, председник општине Житорађа, дана 03.10.2017. године, доноси

 Р Е Ш Е Њ Е

о додели средстава из Буџета општине Житорађа којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине житорађа за 2017.годину

Решење се може преузети ОВДЕ

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 2017/2018

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретањуотвореног поступка за набавку радова бр.404-2-4/2017-01од 03.10.2017.године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује ПОЗИВ

за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку радова – зимско одржавање путева на територији општине Житорађа у 2017/2018години

Позив се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', број 21/2016), Жалбена комисија општине Житорађа, дана 04. октобра 2017. године, донела је

 ПОСЛОВНИК

О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

Пословник о раду жалбене комисије се може преузети ОВДЕ

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.