budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Понедељак, 04 Август 2014

ЈАВНА НАБАВКА - УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА

atarski put

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС" бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 404-3/14-01 и Решења о образовању комисије за јавну набавку за спровођење поступка јавне набавке, број 404-3/14-01, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАУ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, коју можете преузети ОВДЕ.

 

Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ.

Такође, моле се сви заинтересовани понуђачи да прате Портал јавних набавки због евентуалних измена конкурсне документације или питања и одговора.

Одговор на питање. И још нека питања и одговори.

Обавештење о закљученом уговору.eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.