budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Петак, 29 Август 2014

АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

asfaltiranje

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” број 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-4/2014—01, од 25.08.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ВВ број 404-4/2014-01 од 25.08.2014. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку радова – радови на асфалтирању пута Грудаш – Доње Црнатово, асфалтирање Топличке улице у Житорађи и санација пута Дубово - Старо Момчилово

Позив се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Додатне информације или појашњења конкурсне документације.

Питање друго и одговор.

Објављена је и измена Конкурсне документације која се може преузети ОВДЕ.

Молимо заинтересоване понуђаче да прате и Портал јавних набавки.

Обавештење о закљученом уговору.


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.