budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Уторак, 01 Септембар 2015

ЈАВНИ ПОЗИВ

grb-opstine-zitoradja

На основу члана 10. Правилника којим се утврђују услови и критеријуми за избор корисника за доделу помоћи избеглим лицима, комисија општине Житорађа за доделу помоћи у грађевинском материјалу за побољшање услова становања, а за које је средства обезбедио Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије по уговору о сарадњи број 9-9/48 од 17.04.2015. године, расписује:

 ЈАВНИ ПОЗИВ

 за подношење пријава за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања избеглих лица са пребивалиштем односно боравиштем на територији општине Житорађа, кроз набавку грађевинског материјала

I

Право на ПОМОЋ могу да остваре лица која испуњавају следеће услове:

                 1) да имају избеглички статус или да имају решење о укидању избегличког статуса,

                2) да избегло лице има држављанство Републике Србије, (или да је поднет захтев за пријем),

                3) да су смештена у неадекватном приватном смештају,

           4) да нису укључена у неки други пројекат који подржава неко од трајних решења, у моменту подношења захтева,

                5) да избегло лице није ушло у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту није отуђило или заменило у држави порекла или у другој држави, а којом је могло да реши своје стамбено питање,

                6) да поседују парцелу са започетом градњом или непокретност у својини и у стању да не испуњава основне услове становања, тако да би се уградњом додељеног грађевинског материјала оспособила за употребу и становање и

                7) да поседују неопходну документацију (грађевинску или употребну дозволу), или су у процесу легализације.

              Стамбеним објектом у смислу овог Јавног позива сматрају се постојећи стамбени објекти којима је неопходна санација. Стамбеним објектом у смислу овог Јавног позива не сматрају се објекти чијим власницима је грађевински материјал потребан ради доградње или изградње спратова, декоративних унутрашњих радова

            Помоћ се одобрава у грађевинском материјалу неопходном за обезбеђивање основних услова становања, при чему максимална вредност пакета грађевинског материјала износи 550.000,00 динара, а минимална вредност пакета грађевинског материјала износи РСД 180.000,00, по породичном домаћинству Корисника.

               Помоћ се додељује за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу стварања и побољшања услова становања породичних домаћинстава избеглица која имају пребивалиште/боравиште на територији општине Житорађа, и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

II

                 Корисник као подносилац пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе:

 1)            попуњен образац пријаве;

2)         фотокопију избегличке легитимације/решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (обавезно за подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице);

3)            фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;

4)            извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;

5)           уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство – за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);

6)       изјаву оверену код надлежног органа овере да Корисник и чланови  његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбене потребе, осим непокретности којом конкуришу за Помоћ; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави којом могу да реше своје стамбене потребе; да у држави порекла нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине; да нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбене потребе; да нису укључени у неки други програм/пројекат за трајно решавање стамбених потреба у процесу интеграције или повратка и да нису остварили  трајно решење кроз пресељење у трећу земљу;

7)            уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности, за подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства;

8)            уверење Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, нису обвезници пореза на имовину;

9)            доказ о приходима:

         − уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање онда изјава оверена код надлежног органа овере да је лице незапослено и да нема примања;

                − уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;

                − потврда послодавца о висини примања у месецу који предходи месецу подношења пријаве на Јавни позив за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа овере да подносилац пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;

                − чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив или уколико лице не остварује примања по основу пензије изјава оверена код надлежног органа овере да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији, земљи порекла и/или трећој држави;

10)          доказ за породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије – потврда/решење надлежног органа;

11)          доказ о школовању - потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;

12)          доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњамау развоју − решење надлежног органа;

13)          доказ о стамбеној ситуацији подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

                − за домаћинство смештено у колективном центру − потврда повереника;

             − за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско -санитарних услова − изјава оверена код надлежног органа овере о томе;

14)          доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежног органа;

15)          доказ о здравственом стању, односно о постојању болести од већег социо- медицинског    значаја, трудноће и другог здравственог стања – одговарајућа потврда здравствене установе;

16)          решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;

17)          код једнородитељских породица прилаже се потврда о смрти брачног друга;

-         решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

-         извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства; решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену код надлежног органа овере да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

18)          доказ о власништву/праву коришћења над непокретношћу − лист непокретности не старији од шест месеци;

19)          дозволу за градњу или потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу.

III

                Пријаве на Јавни позив са потребном документацијом предају се у затвореној коверти, лично или поштом на адресу:

 Општинска управа Житорађа

-          Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања избеглих лица, кроз набавку грађевинског материјала-

Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

 Рок за подношење пријава и достављање потребне документације из дела III овог Јавног позива је од 01.09 2015. до 30.09.2015. године.

         Образац пријаве и обрасци изјава из дела II, тачке 6. као и сва додатна објашњења и информације, могу се добити у просторијама повереништва за избеглицеОпштинске Управе Житорађа, Општински услужни центар, шалтер 1.

 контакт телефон 060/0296-583

 IV

               Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријумима Правилника за пружање помоћи за побољшање услова становања у стамбеним објектима у власништву избеглих лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији општине Житорађа.

                Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

              Пријаву која не садржи формални недостатак или у погледу које је поступљено у складу са чланом 12. став 5. правилника, Комисија разматра и утврђује испуњеност услова из члана 4. правилника.

                Пријаву у погледу које нису испуњени услови из члана 4. правилника, Комисија не бодује већ исту решењем одбија, као неосновану.

         Против решења Комисије из става 2. члана 13, заинтересовано лице може уложити жалбу општинском Већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања наведеног решења.

             У погледу пријава код којих су испуњени услови из члана 4. правилника, Комисија врши бодовање, у складу са мерилима из чл. 5. и 6. правилника.

Одлука Комисије о избору корисника помоћи у грађевинском материјалу по овом конкурсу биће донета у року од 15 дана од дана закључења конкурса и објављена на огласној табли општине

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.