budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Понедељак, 23 Октобар 2017

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

zitoradja-srednji-grb

На основу чл. 8 Одлуке о стипендирању студената са територије општине Житорађа („Сл.лист града Ниша“, бр. 117/16),

Комисија за спровођење конкурса за доделу студентских стипендија расписује

 КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА за школску 2017/2018 годину


I УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

 Право на студентску стипендију, у складу са Одлуком о стипендирању студената са територије општине Житорађа („Сл.лист града Ниша“, бр. 117/16), имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на II, III, IV, V или VI годину првог степена основне академске студије или студије другог степена (мастер академске студије) и постигли просечну оцену најмање 8,00 (осам), на студије чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који су држављани Републике Србије, који имају пребавилиште на територији општине Житорађа најмање годину дана од дана конкурисања.

Право на студентску стипендију нема студент који има статус апсолвента, ако у току школске године напусти школовање и ако је навршио 26 година живота.

Општина Житорађа за 2017/2018. годину додељује укупно 10 стипендија.

Висина стипендија одређује се у висини неопорезованог дела стипендија, по последњем објављеном податку од стране Републичког завода за статистику.

Стипендија се исплаћује у 10 једнаких месечних рата.

 II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кандидат уз Пријаву, која чини саставни део конкурса, подноси следећа документа:

-          Кратку биографију,

-          Уверење о упису наредне године на високошколску установу,

-          Уверење о просечној оцени током свих претходних година студија (бодује се успех у свим годинама студија и утврђује просек),

-          Фотокопију личне карте (извод из читача),

-          Оверену изјаву да није корисник студентске стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја и других разних фондација, организација и предузећа

Образац Пријаве на конкурс може се преузети на шалтеру писарнице Општинске управе или на интернет страници житорађа.срб или www.zitoradja.org.

 III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТА

Рок за пријављивање на конкурс је од 24. октобра до 06. новембра 2017. године.

Неблаговремена, непотпуна и документа поднета од неовлашћених лица неће бити разматрана.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Комисија сачињава ранг листу студената на основу основних и додатних критеријума:

               - основни критеријум је постугнути успех

   - додатни критеријум је социјално-еконоски статус, и он се примењује само у случају да постоји више од 10 кандидата са идентичним успехом.

 За бодовање по постигнутом успеху, комисија рангира студенте по следећој табели:

 Успех постигнут током свих

година студија                                                 распон броја бодова

 

-          просечна оцена од 8,00                                                 1

-          просечна оцена од 8.00-8.20                                       10

-          просечна оцена од 8.20-8.40                                       20

-          просечна оцена од 8.40-8.60                                       30

-          просечна оцена од 8.60-8.80                                       40

-          просечна оцена од 8.80-9.00                                       50

-          просечна оцена од 9,00-9.20                                       60

-          просечна оцена од 9,20-9.40                                       70

-          просечна оцена од 9,40-9.60                                       80

-          просечна оцена од 9,60-9.80                                       90

-          просечна оцена од 9.80-10.00                                     100

 У случају да десет прворангираних имају исти број бодова, свима се признаје право на стипендију, а ранг листа се сачињава по азбучном реду имена и презимена подносиоца захтева.

У случају да више од десет кандидата имају исти број бодова, утврђује се додатни критеријум на основу материјалног положаја породице у којој студент живи. Као доказ материјалног положаја студент подноси:

-          Уверење о кућној заједници оверено у писарници општине

-         Уверење о укупним приходима свих чланова заједничког домаћинства (уверење из катастра, пореске управе и предузећа или установе у којем су запослени чланови домаћинства, уверење из националне службе за запошљавање о незапослености чланова домаћинства и др.).

-          Решење о смештају у другу породицу,

-          Решење о признавању права на новчану социјалну помоћ.

У случају потребе за додатним критеријумима Комисија је дужна да писаним путем обавести сваког кандидата која све документа и у ком року треба да достави.

 V ПОСТУПАК КОНКУРИСАЊА

Кандидат за добијање студентске стипендије подноси потребну документацију Комисији за спровођење конкурса за доделу студентских стипендија преко писарнице општинске управе или поштом на адресу: Општинска управа општине Житорађа, са назнаком „Пријава на конкурс за доделу стипендије“, Топличких хероја 53, 18412 Житорађа-не отварати.

Конкурсна комисија спроводи поступак у складу са Одлуком о стипендирању студената са територије општине Житорађа и рангира кандидате. Предлог листе кандидата по редоследу доставља председнику општине. Одлуку о додели стипендија доноси председник општине на основу ранг листе сачињене од стране Комисије, у року од 5 дана. Одлука се објављује на званичној интернет страници општине Житорађа и на огласној табли општинске управе.

Студент коме није додељена стипендија има право жалбе Општинском већу у року од 8 дана од дана објављивања Одлуке о додели стипендија.

Одлука Општинског већа по жалби је коначна.

На основу Одлуке, студент закључује уговор о стипендирању, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе.

 * Ближе информације могу се добити на тел. 027/836 9 006.

Образац Пријаве на конкурс

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.