Print
Четвртак, 15 Март 2018

ВОДНА КЊИГА

zitoradja-srednji-grb

ВОДНА КЊИГА

 Сагласно члану 16. Правилника о садржини, начину вођења образца водне књиге ("Службени Гласник РС" број 86/10), а у вези поглавља В. Водна акта и водна документација Закона о водама ("Службени Гласник РС" број 30/10), у предходном периоду, односно од ступања на снагу новог закона о водама, није било захтева Општинској управи Житорађа, а самим тим ни издатих водних услова, водних сагласности, водних дозвола и потврда и водних налога.