budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Петак, 23 Новембар 2018

ОГЛАС

zitoradja-srednji-grb

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји бр.53

Тел:027/8360-091

 Канцеларијски послови у области јавних прихода, звање виши референт - 1 извршилац на неодређено време

 Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (MSOffice пакет и интернет) и најмање пет година радног искуства у струци.

 Канцеларијски послови у области јавних прихода, звање виши референт - 1 извршилац на неодређено време

ОСТАЛО: Пријава са биографијом (обавезно: наводи уз потврду о досадашњем радном искуству); оригинал или оверена фотокопија уверења о држављансту, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених издат на обрасцу сходно важећем Закону о матичним књигама, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту), да кандидат који је радио у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе достави исправе којима се доказује да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, уверење Министарства унутрашњих послова – полицијске управе да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију надлежног органа(суда) да се против кандидата не води истражни и кривични поступак.

Изјава се може преузети ОВДЕ а Оглас ОВДЕ

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.