budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Среда, 23 Јануар 2019

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 56 ст. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 56. ст. 3, 95. ст. 1, 100 и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 - др. Закон и 95/2018), члана 60. Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 80/08, 36/13, 4/15 и 152/16) и члана 32. Пословника о раду Општинског већа општине Житорађа (''Службени лист града Ниша'' бр. 80/08), Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 18.01.2019. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Житорађа у Житорађи, улица Топлички хероји број 53.

II Радно место које се попуњава:

1. Начелник општинске управе општине Житорађа, звање службеник на положају I група, 1 (један) извршилац.

Опис послова радног места:

Начелник општинске управе руководи и координира радом општинске управе, планира, усмерава и надзире рад општинске управе, усклађује рад организационих јединица општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа, остварује сарадњу организационих јединица у оквиру општинске управе, обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и председника општине.

Услови за рад на радном месту:

Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкових студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковних студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

Познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у аутономној покрајни и јединицама локалне самоуправе, одредби Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе, Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе – усмена провера; познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару (MS Office пакет и интернет).

III Место рада:

Житорађа, улица Топлички хероји број 53.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Општинско веће општине Житорађа – преко писарнице општинске управе општине Житорађа, улица Топлички хероји број 53, 18412 Житорађа, са назнаком „За јавни конкурс – НЕ ОТВАРАТИ“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Марко Стошић, телефон 027/8362-550, локал 121.

VI Услови за рад на радном месту:

Држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да има прописано образовање, да испуњава остале услове одређене Законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајне или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да има општу здравствену способност, да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци, да детаљно познаје принципе, методе рада и најбоље примере из праксе у правној области која се стиче радним искуством у струци од најмање 5 година као и вештина да се стечена знања примене.

VII Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања – оглашавања обавештења о јавном конкурсу општинске управе општине Житорађа у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије Информер, у којима се објављује обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

Пријава са биографијом, контакт подацима и наводима о досадашњем радном искуству; уверење о држављансту, извод из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту – за случај да се у условима тражи научна област праних наука, доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), да кандидат који је радио у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе достави исправе којима се доказује да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, уверење Министарства унутрашњих послова – полицијске управе да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1.3.2017. године у основним судовима, односно, општинским управама. Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном („Службени гласник РС“, број 18/16), између осталог, прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту. Потребно је да учесник конкурса, уз наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Пример изјаве се налази на интернет презентацији Општине Житорађа www.zitoradja.org, и иста се може преузети ОВДЕ.

IX Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на одређено време, на период од 5 година.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вредњују у изборном поступку – усмена провера – обавиће се наредног дана по истеку јавног конкурса у малој сали Скупштине општине Житорађа, улица Топлички хероји број 53, са почетком у 10 сати, о чему ће кандидати бити обавештени на контакт телефоне, е-адрсе, адресе и слично које наведу у својим пријавама.

XI Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оргиналу или фотокопији овереној од стране јавног бележника, суда или у општини у којој није именован јавни бележник, биће одбачене.

XII Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Општинског већа општине Житорађа.

XIII Овај оглас објављује се на интернет страници општине Житорађа www.zitoradja.org или житорађа.срб, на огласној табли општине Житорађа, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије Информер, објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

НАПОМЕНА:

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу, који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Број: 111-106/2019-01

У Житорађи, дана 18.01.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ-ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

               Иван Станојевић

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.