budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Среда, 22 Мај 2019

КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

zitoradja-srednji-grb

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји 53

Тел: 027/8362-211

 

1. Административно-технички послови у области јавних прихода

1 извршилац, на неодређено време

Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни-стручни испит, обављен приправнички стаж, понавање рада на рачунару. (MSOffice пакет и интернет).

2. Возач морног возила,

1 извршилац, на неодређено време

Услови: стечено средње образовање техничког, економског или друштвеног смера у четворогодишњем трајању или трећи степен стручне спреме, најмање једна година радног искуства у струци, возачка дозвола Бˮ категорије.

 

ОСТАЛО: Пријава са биографијом (необавезно: наводима о досадашњем радном искуству, уколико га кандидат има); оригинал или оверена фотокопија уверења о држављансту, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених издат на обрасцу сходно важећем Закону о матичним књигама, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту), да кандидат који је радио у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе достави исправе којима се доказује да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, уверење Министарства унутрашњих послова – полицијске управе да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију надлежног органа(суда) да се против кандидата не води истражни и кривични поступак.

Потребно је да учесник конкурса, уз наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Пример изјаве се налази на интернет страници Општине Житорађа www.zitoradja.org, и иста се може преузети ОВДЕ.

Текст конкурса је објављен на www.zitoradja.org и житорађа.србeu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.