budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Среда, 19 Јун 2019

УВОЂЕЊЕ МЕРА ШТЕДЊЕ И РЕДУКЦИЈЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/07, 83/14 други закон 101/16-други закон) чл. 71. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ број 27/19), члана 68. и 69. Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист града Ниша“ број: 103/2018 и 27/2019) и члана 32. Пословника Општинског већа општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ бр. 80/08), Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 18.06.2019. године, доноси:

НАРЕДБУ

О УВОЂЕЊУ МЕРА ШТЕДЊЕ И РЕДУКЦИЈЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ

Члан 1.

Овом наредбом уводе се мере штедње и редукције потрошње воде, забраном коришћења воде из водовода за поливање паркова, вртова, пластеника, башти, прање улица, тротоара, возила и летњих башти и обуставом испоруке пијаће воде у трајању од по 3 часа дневно, по реонима.

Члан 2.

Мере штедње и редукције потрошње воде, забраном коришћења воде из водовода за поливање паркова, вртова, пластеника, башти, прање улица, тротоара, возила и летњих башти и обуставом испоруке пијаће воде у трајању од по 3 часа дневно, по реонима, трајаће до стабилизовања стања на систему за водоснабдевање Житорађа.

Члан 3.

Јавно комунално предузеће Житорађа вршиће контролу примене мера штедње и редукције потрошње воде из члана 1. ове Наредбе.

Члан 4.

Против корисника воде који се не придржавају мера штедње и редукције потрошње воде из члана 1. ове Наредбе, примениће се казнене одредбе прописане чланом 70-72. Одлуке о комуналним делатностима општине Житорађа.

Члан 5.

Јавно комунално предузеће Житорађа ће по ступању на снагу ове одлуке сачинити шему обуставе испоруке пијаће воде по реонима, у трајању од по три часа дневно, водећи рачуна о томе да свим корисницима вода буде испоручивана под истим условима, у истом обиму и истог квалитета, а посебно узимајући у обзир рубна подручја и подручја веће висине.

Првенство у водоснабдевању имају Дом здравља Житорађа, Предшколска установа „Прва радост“ у Житорађи, Основна школа „Топлички хероји“ Житорађа, Средња школа Житорађа и С.З.С.З. „1.децембар“ Житорађа, као корисници код којих би, услед поремећаја или прекида у испоруци воде могло доћи до опасности по живот и здравље људи или би настала велика или ненадокнадива штета у раду појединих субјеката, а сходно одредби да приоритет у снабдевању представљају: вода за пиће, санитарно-хигијенске потребе и напајање стоке у односу на друге облике коришћења воде.

Члан 6.

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 19.06.2019. године и док за мерама постоји потреба.

Члан 7.

Наредбу доставити Јавном комуналном предузећу Житорађа и обајвити на инетрнет страници општине Житорађа, те у свим средствима јавног информисања са којима општина Житорађа има закључене уговоре за медијске услуге.

Образложење

 

Јавно комунално предузеће Житорађа, поднело је дана 17.06.2019. године обавештење Општинском већу општине Житорађа о повећању потрошње воде на територији општине Житорађа и немогућности испоруке довољних количина, као и о ненаменској потрошњи воде, те предложило општинском већу увођење мера штедње и рестрикцију у испоруци воде у трајању од по три часа дневно по реонима.

Одредбом чл. 69. Одлуке о комуналним делатностима, прописано је да уколико вршилац комуналне делатностиније у могућности да обезбеди континуитет у испоруци воде, као и одржавање потребног нивоа у задовољавању потреба корисника, Општинско веће може наредити мере штедње и редуковане потрошње воде, сагласно могућностима техничког система за испоруку воде.

Обзиром на чињеницу да је од стране ЈКП Житорађа примећено ненаменско трошење пијаће воде, а мере упозорења грађана да рационално и економично троше воду нису дале ефекте, Општинско веће општине Житорађа је у циљу континуираног и једнаког снабдевања водом свих становника, сходно законским одредбама, донело одлуку као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Број: 023-958/2019-01

Житорађа, дана 18.06.2019. године

Обрадила

Милена Јовановић

Заменик председника општинског већа

Саша Цекић

ШЕМА РЕДУКЦИЈЕ ВОДЕ


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.