budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Петак, 31 Јануар 2020

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - РАНИ ЈАВНИ УВИД

zitoradja-srednji-grb

Општинска управа општине Житорађа, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и инспекцијске послове, у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018,37/2019) и чл. 37-44. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Житорађа

Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Житорађа (у даљем тексту: Плана) објављена је у “Службеном листу града Ниша“ број 93 од 14.11.2019. год.

РАНИ ЈАВНИ УВИД одржаће се од 03.2.2020. год. до 17.2.2020. године у трајању од 15 дана, сваког радног дана у времену од 7.00-15.00 сати, у малој сали зграде општинске управе општине Житорађа.

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у петак 14.2.2020. год. у малој сали зграде општинске управе општине Житорађа ул. Топлички хероји 53 Житорађа, са почетком у 12 сати.

Општина Житорађа, као носилац израде предметног Плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом измене Плана могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и друго.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересована физичка и правна лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у току трајања раног јавног увида носиоцу израде планског документа и од службе надлежне за послове урбанизма добити потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Примедбе у писаном облику подносе се на писарници општинске управе општине Житорађа, ул. Топлички хероји бр. 53 18412 Житорађа, у току трајања јавног увида, закључно са 17.2. 2020. године. Такође, сва питања, примедбе и сугестије у поступку израде плана заинтересована правна и физичка лица могу доставити на email адресу:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Текст - РЈУ

Граница плана, обухват постојећег подручја и подела

Планирана намена-Подела на целине и зоне

Одлука о изради

Одлука о неприступању СПУ


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.