budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Четвртак, 19 Март 2020

НАРЕДБА

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК

Број:87-416/2020

Дана 16.03.2020. године

Житорађа

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) од 15.03.2020. године, на основу члана 17. Одлуке о организацији Општинске управе Житорађа (''Службени лист Града Ниша'', број 152/16) доносим следећу:

НАРЕДБУ

У циљу осигурања, заштите здравља запослених и странака а у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести редукује се рад у Управи тако што ће се обезбедити минималан процес рада за све време док траје ванредно стање. Одредиће се посебним решењем радна места за које је неопходно обезбедити континуирани рад и одредити број извршилаца.

За запослене радно ангажоване који су у непосредном контакту са станкама или деле простор са више лица обезбедиће се рад у сменама како би што мањи број запослених у истом тренутку обављао рад у једној просторији.

 II Сви запослени у Општинској управи општине Житорађа, старости преко 60 година, запослени који су хронични болесници и мајке са децом слабијег здравља а за које није могуће органзовати рад од куће, упућују се на принудно плаћено одсуство, што ће бити регулисано појединачним решењима.

Запосленима из овог става не припада накнада за долазак и одлазак са посла за време трајања принудног плаћеног одсуства.

 III Посебним решењем одредиће се запослени који ће систематизоване послове обављати ван просторија послодавца (односно од куће).

Право првенстава имају мајке са децом до 12 година и хронични болесници и болесници који спадају у ризичну категорију.

Обзиром на чињеницу да ће се рад обављати ван просторија (односно од куће) запосленима не припада накнада за превоз (за долазак и одлазак са рада), за све време док посао обављају од куће.

Посебним решењем биће одређена лица која ће посао обављативан просторија (односно од куће) са описом послова, трајање радног времена, начин вршења надзора над радом запосленог.

Послодавац је дужан да води евиденцију о запосленима који обављају посао ван просторија послодавца (од куће).

 IV Запослени за које постоји индиција да су били у контакту са особом која је оболела од COVID – 19упућује се у самоизолацију (о чему је дужан да да изјаву).Oдредиће се посебним решењем да ли је за запослене из овог става могуће организовати рад од куће или ће се упутити на принудно плаћено одсуство.Запосленима из овог става не припада накнанда за долазак и одлазак са посла за време трајања самоизолације.

 Привремено се забрањују службена путовања у земљи осим у хитним и неодложним случајевима и за потребе штаба за ванредне ситуације.

 VI Намештеници распоређени на пословима „возач“ радиће попотреби у две смене.

           VII За време трајања ванредног стања није могуће користити годишње одморе.

           VIIIНаредбу доставити свим руководиоцима одељења и шефу одсека инспекцијских служби.

          IX Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли општине и на интернет страници општине Житорађа.

 В.д. начелника

Милена Јовановић

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.