budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Петак, 20 Март 2020

НАРЕДБА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 15. и 67. Статута општине Житорађа („Службени лист Града Ниша“, број 27/2019), и Одлуке о проглашењу ванредног стања(„Службени гласник Републике Србије“ број:29/2020), штаб за ванредне ситуације општине Житорађа, на ванредној седници одржаној дана 20.03.2020 године донео је

Н А Р Е Д Б У

I ОГРАНИЧАВА СЕ РАДНО ВРЕМЕ са потрошачима у малопродајним објектима на територији општине Житорађа током трајањаванредног стања на следећи начин:


  1. Понедељак – субота од 07.00 до 18.00 часова

  2. Недељом од 08.00 до 18.00 часова

 

Изузетно, у малопродајним објектима код којих постоји могућност организације

 

  1. Недељом од 05.00 до 07.00 часова искључиво за грађане старије од 65 година.

 

Трговац можеда самостално одреди радно време унаведеним временскиминтервалима, уз обавезу да о одређеном радном времену обавести грађане, истицањем обавештења на видном месту малопродајног објекта.

 

Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на четириквадратна метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености, као и уз поштовање прописанихх мера одстојања од 2 метра између потрошача који се налазе испред малопродајног објекта, а у складу саЗакључком Владе Број: 53-2581/2020 од 17 марта 2020 године.

 

II О реализацији ове наредбестараће се надлежна (комунална) инспекција Општинске управе општине Житорађа.

 

IIIНаредба ступа на снагу одмах, аобјавиће сенасајтуОпштине Житорађа.

 

IV Ступањем на снагу ове Наредбе, престаје да важи наредба штаба за ванредне ситуације од 18.03.2020.године.

 

O б р а з л о ж е њ е

 

Одлуком Владе Републике Србије од 15.03.2020.године, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије у циљу спречавања ширења заразе изазване вирусом „Covid19“ и усвојене мере за време ванредног стања.

 

У складу са наведеном Одлуком и мерама прописаним од стране Владе Републике Србије, Штаб за ванредне ситуације општине Житорађа издао је наредбу о радном времену за самосталне трговинске радње у периоду од 06.00 до 18.00 часова од 18.03.2020.године.

 

Из извештаја надлежних инспекцијских служби Општинске управе општине Житорађа од 16,17, 18 и 19.03.2020.године, који су достављени Штабу за ванредне ситуације, утврђено је да већи број лица, посебно оних старости преко 65 година не поштује изречене мере и мимо забране напуштају своје домове, те да се највећа концентрација ових лица, осим у близини пословне банке и поште у Житорађи управо затиче испред угоститељских објеката и самостално-трговинских радњи, као и да у одређеним угоститељским објектима на територији општине Житорађа нису испоштовани налози из Наредбе у погледу прописаног растојања између столова и броја лица присутних у објекту.

 

Обзиром на чињеницу да у Републици Србији постоји тренд раста броја заражених вирусом „Covid19“, те чињеницу да се прописаним мерама није постигла сврха, односно да је безбедност по здравље грађана општине Житорађа и даље у великој мери угрожена, Штаб за ванредне ситуације општине Житорађа донео је одлуку као у изреци ове наредбе.

 

Број:87-475/2020

У Житорађи, дана 20.03.2020.године

 

Командант штаба

Иван Станојевић

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.