budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Уторак, 12 Мај 2020

НАСТАВАК СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ

glasanje

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење и 68/20), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, број 65/20), Општинска изборна комисија Житорађа, на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. марта 2020. ГОДИНЕ

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Житорађа који су ра списани 4.марта 2020. године.

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима и другим прописима који се примењују на изборе одборника у Скупштини општине Житорађа и Упутством за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Житорађа, расписаних за 21. јун 2020.године број: 013-13-33/2020 од 11.05.2020. године.

4. Општинска изборна комисија Житорађа ће посебним актом – Роковником дефинисати истек рокова из тачке 3. овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења.

5. Ово решење доставити председнику Народне скупштине и председнику Скупштине општине Житорађа.

6. Ово решење објавити у „Службеном листу града Ниша“.

О б р а з л о ж е њ е

Председник Народне скупштине је дана 4. марта 2020. године донео одлуку којом је расписао изборе за одборнике у Скупштини општине Житорађа за 26. април 2020. године („Службени гласник РС“, број 19/20). У складу том одлуком Општинска изборна комисија Житорађа је спроводила изборне радње прописане законом.

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће се спровођење изборних радњи наставити по престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија Житорађа је 16. марта 2020. године, донела Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Житорађа, расписаних за 26. април 2020. године.

Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/20).

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона прописано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. године донети решења о настављању спровођења изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове рокове за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора у складу са временом наставка спровођења изборних радњи.

Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине општине Житорађа из тачке 2. диспозитива овог решења утврђен је узимајући у обзир датум прекида изборних радњи, 16. марта 2020. године и време које је од тог дана преостало до дана у којем су требало да буду одржани наведени избори, 26. априла 2020. године.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија Житорађа, као орган надлежан за спровођење поступка избора за одборнике Скупштине општине Житорађа донела је решење како је наведено у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији Житорађа у року од 24 часа од часа доношења Решења.

Број: 013-13-34/2020

У Житорађи, 11. маја 2020. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЖИТОРАЂА

ПРЕДСЕДНИК

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.