budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Понедељак, 03 Август 2020

НАЦРТ ПЛАНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 37/2019 и 9/20) Општинска управа општине Житорађа, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и инспекцијске послове,

оглашава

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

НАЦРТ ПЛАНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Житорађа

ЈАВНИ УВИД плана одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 03.8.2020. године сваког радног дана у времену од 10 до 13 часова у скупштинској сали зграде општине Житорађа.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у петак 14.8.2020. год. у скупштинској сали зграде општине Житорађа ул. Топлички хероји 53 Житорађа, са почетком у 10часова.

Општина Житорађа, као носилац израде предметног Плана организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом измене Плана могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и друго.

Јавна седница Комисије за планове биће одржана 07.9.2020. године у 13 часова у скупштинској сали зграде општине Житорађа,ул. Топлички хероји 53.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересована физичка и правна лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у току трајања јавног увида носиоцу израде планског документа и од службе надлежне за послове урбанизма добити потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Примедбе у писаном облику подносе се на писарници општинске управе општине Житорађа, ул.Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа, у току трајања јавног увида.

Такође, сва питања, примедбе и сугестије у поступку израде плана заинтересована правна и физичка лица могу доставити на е-адресу: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Документа за увид у предлог ПГР

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.