budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Среда, 03 Фебруар 2021

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПГР-а

zitoradja-srednji-grb

У складу са чланом 50. ст. 2. Закона о планирању и изградњи „ (Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 37/2019 и 9/20), и чл. 56-68. Правилника о садржини начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Службени гласник РС”, бр. 32/19) Општинска управа општине Житорађа, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и инспекцијске послове, оглашава

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЖИТОРАЂА

на катастарској парцели бр. 3231/22 КО Житорађа у Житорађи

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД у нацрт плана измена и допуна плана генералне регулације у Житорађи(у даљем текст Нацрт плана) на катастарској парцели бр. 3231/22 КО Житорађа у Житорађи одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 04.2.2021. до 18.2.2021. године, сваког радног дана у скупштинској сали зграде општине Житорађа.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана, могу доставити искључиво на део који представља предмет поновљеног јавног увида. Примедбе је потребно доставити у писаној форми општинској управи у току трајања поновљеног јавног увида, закључно са 18. фебруаром 2021. године

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА дела планског документа, који представља предмет поновљеног јавног увида биће одржана у понедељак 15.2.2021. год. у скупштинској сали зграде општине Житорађа ул. Топлички хероји 53 Житорађа, са почетком у 11.оо часова.


ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку поновљеног јавног увида, у четвртак 25.2.2021. год. у у скупштинској сали зграде општине Житорађа ул. Топлички хероји 53, Житорађа, са почетком у 11.оо часова.

Заинтересована физичка и представници правна лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у току трајања поновљеног јавног увида носиоцу израде планског документа и од службе надлежне за послове урбанизма добити потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Примедбе у писаном облику подносе се на писарници општинске управе општине Житорађа, ул. Топлички хероји бр. 53 18412 Житорађа, у току трајања поновљеног јавног увида.

Такође, сва питања, примедбе и сугестије у поступку израде плана заинтересована правна и физичка лица могу доставити на е-адресу: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Намена са границом грађевинског подручја

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.