budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print
Понедељак, 31 Мај 2021

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Бр. 320-1205/2021-01

Дана 28.05.2021.године

Житорађа

На основу члана 67. ст.1. тачка 8. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ бр. 27/19), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Житорађа за 2021.годину, број: 320-1121/21-01 од 12.05.2021. године, Јавног позива за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Житорађа за 2021.годину бр. 320-1148/21-01 од 18.05.2021.године и Извештаја Комисије за спровођење Јавног позива за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Житорађа за 2021.годину бр.02-1204/201-01, од 28.05.2021.године, председник општине Житорађа доноси,

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ, ПУТЕМ СУБВЕНЦИОНИСАЊА НАБАВКЕ ХРАНЕ И ВЕТЕРИНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРИПЛОДНУ ПРАСАД

Средства, у висини од 10.000.000,00 динара намењена за Унапређење пољопривредне производње, путем субвенционисања набавке хране и ветеринарске опреме за приплодну прасад, по спроведеном Јавном позиву, ДОДЕЉУЈУ СЕ СЗСЗ „1 Децембар“ Житорађа .

Исплата средстава вршиће се уплатом на наменски текући рачун корисника средстава, по склапању Уговора о коришћењу средстава између општине Житорађа и корисника средстава, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

Одлуку објавити на сајту општине Житорађа (www.zitoradja.org)

Образложење

Општина Житорађа упутила је Јавни позив за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Житорађа у 2021.години број 320-1148/21-01 од 18.05.2021.године, са роком за подношење пријава до 28.маја 2021.годие.

По истеку рока, Комисија за сровођење Јавног позива за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа за 2021.годину, размотрила је поднете пријаве, исправност поднете документације, испуњеност услова, сачинила извештај и на основу чињеничног стања утврдила да подносилац пријаве СЗСЗ „1 Децембар“ Житорађа испуњава услове утврђене Јавним позивом и предложила да се истом доделе средства утврђна Јавним позивом.

У складу са одредбама Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Житорађа за 2021.годину, са СЗСЗ „1 Децембар“ Житорађа склопиће се Уговор о коришћењу средстава којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

У складу са свим напред неведеним одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Председник општине Житорађа

Иван Станојевић

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.