Print
Среда, 02 Јун 2021

РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

П Р Е Д С Е Д Н И К

Број:320-1238/2021-01

Дана, 02.06.2021. године

Ж и т о р а ђ а

На основу члана 67. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“, број 27/2019), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, број:320-1121/2021-01 од 12.05.2021. године и предлога из обавештења члана комисије, начелника општинске управе и помоћника председника општине за област економије, број:320-1229/2021-01 од 01.06.2021. године, председник општине Житорађа дана 02.06.2021. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ПОНИШТАВА СЕ Јавни позив за реализацију програма подршке за спровође пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа у 2021.години, број:320-1148/2021-01 од 18.05.2021.године, објављен на сајту општине Житорађа www.zitoradja.org, као и све правне радње и сви правни акти проистекли из јавног позива, због неусаглашености текста јавног позива са Решењем о давању претходне сагласности на предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Житорађа за 2021.годину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:320-00-04461/2021-09 од 05.маја 2021.године.

ПОНИШТАВА СЕ Одлука председника општине о додели средстава намењених за унапређење пољопривредне производње, путем субвенционисања набавке хране и ветеринарске опреме за приплодну прасад, број:320-1205/2021-01 од 31.05.2021.године.

ПОНИШТАВА СЕ реализација Јавног позива за реализацију програма подршке за спровође пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа у 2021.години, број:320-1148/2021-01 од 18.05.2021.године.

Јавни конкурс се поништава на основу предлога из обавештења број:320-1229/2021-01 од 01.06.2021.године, који су заједнички поднели члан Комисије за спровођење јавног позива за реализацију програма подршке за спровође пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа у 2021.години, начелник Општинске управе општине Житорађа и помоћник председника општине за област економије.

Решење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на сајту општине Житорађа www.zitoradja.org.

Број:320-1238/2021-01

У Житорађи, дана 02.06.2021.године

Председник општине

   Иван Станојевић