Print
Петак, 04 Јун 2021

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 67. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ број: 27/2019), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Житорађа за 2021. годину, број 320-1121/2021-01 Скупштине општине Житорађа од 12. маја 2021. године уз претходно прибављену сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:320-00-04461/2021-09 од 05.05.2021. председник општине Житорађа, дана 04.06.2021. године расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа за 2021. годину

Предмет Јавног позива је додела бесповратних средстава за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Житорађа за 2021.годину.

Средства за намену из претходног става планирана су у буџету општине Житорађа за 2021. годину.

II Износ средстава

Одлуком о буџету општине Житорађа за 2021.годину опредељена су средства у укупном износу до 10.000.000,00 (десет милиона динара) за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници.

Минимални износ средстава који се овим Јавним позивом може доделити по кориснику је 1.000.000,00 (један милион) динара, а максимални износ је 10.000.000,00 (десет милиона) динара.

Бесповратна средстав по овом Јавном позиву утврђују се у процентуалном износу од 100% на терет буџетских средстава општине Житорађа.

IIНамена средстава

Средства су намењена за унапређење пољопривредне производње, путем субвенционисања набавке хране и ветеринарске опреме.

IV Циљеви

Општи циљ јавног позива је унапређење производње меса.

Специфични циљ је побољшање генетског потенцијала у сточарству и заустављање смањења и опадања броја приплодних грла.

Корисници подстицаја

Право учешћа на Јавном позиву, под условима и на начин утврђен програмом, имају правна лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем и производњом на територији општине Житорађа, у складу са законом којим се уређује пољопривреда (у даљем тексту: Регистар), која захтев за истим улагањем нису поднела другим јавним фондовима.

VI Врсте подстицаја

Средства за подстицање развоја пољопривреде могу да се користе као финансијска подршка регистрованим пољопривредним газдинствима у унапређењу и проширавању пољопривредне производње за инвестирање у:

1. Набавку сточне хране и/или набавку ветеринарске опреме. 

VII Општи критеријуми за кориснике:

Општи критеријуми за кориснике свих врста подстицаја јесу:

Да је подносилац пријаве уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем и производњом на територији општине Житорађа, у складу са законом којим се уређује пољопривреда (у даљем тексту: Регистар), као и да за истим улагањем нису поднела захтев другим јавним фондовима.

-         Уредно и читко попуњена и потписана пријава од стране овлашћеног подносиоца захтева;

-         Решење из АПР-а;

-         Извод са подацима о структури сточног фонда – Управа за трезор – Филијала Прокупље;

-         Потврда да је подносилац захтева правно лице – носилац активног комерцијалног пољопривредног газдинства са територије општине Житорађа, уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју (Потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства);

-         Потврда да су грла уматичена;

-         Извод из регистра пољопривредних газдинстава –животиње- са ХИД бројем;

-         Доказ да је подносилац захтева измирио пореске обавезе према локалној самоуправи (ЛПА);

-         Доказ да је подносилац захтева измирио све пореске обавезе јавних прихода (потврда Министарства финансија – Пореске управе);

-         Потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да не постоји захтев за исто улагање код других јавних фондова;

-         Предрачун за куповину сточне хране;

-         Предрачун за куповину ветеринарске опреме;

Подносилац захтева мора доставити комплетну документацију по објављеном Јавномпозиву.

Корисници подстицаја по свим секторима дужни суда чувају документацију која се односи на остваривање права на подстицаје најмање 3 годинe од дана њихове наплате.

VIII   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за пријаву на Јавни позив

-         Уредно и читко попуњена и потписана пријава од стране овлашћеног подносиоца захтева;

-         Решење из АПР-а;

-         Извод са подацима о структури сточног фонда – Управа за трезор – Филијала Прокупље;

-         Потврда да је подносилац захтева правно лице – носилац активног комерцијалног пољопривредног газдинства са територије општине Житорађа, уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју (Потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства);

-         Потврда да су грла уматичена;

-         Извод из регистра пољопривредних газдинстава –животиње- са ХИД бројем;

-         Доказ да је подносилац захтева измирио пореске обавезе према локалној самоуправи (ЛПА);

-         Доказ да је подносилац захтева измирио све пореске обавезе јавних прихода (потврда Министарства финансија – Пореске управе);

-         Потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да не постоји захтев за исто улагање код других јавних фондова;

-         Предрачун за куповину сточне хране;

-         Предрачун за куповину ветеринарске опреме;

-         Број наменског рачуна код банке за регистровано пољопривредно газдинство (копија картице текућег рачуна банке).

Подносилац захтева мора доставити комплетну документацију по објављеном Јавномпозиву.

Корисници подстицаја дужни суда чувају документацију која се односи на остваривање права на подстицаје најмање 5 година од дана њихове наплате.

Захтеви и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцима па се могу доставити и оверене фотокопије наведене документације. 

IX Права и обавезе корисника подстицајних средстава 

Подносиоци пријаве имају обавезу да доставе тачне податке и веродостојне доказе уз пријаву. Комисија за спровођење програма и јавног позива подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа у 2021.години има право да проверава све наводе у конкурсној документацији утврди и провери тачност приложене документације изласком на лице места и да по потреби тражи доставу додатне документације.

Након оставривања права, корисници подстицаја су дужни да Комисији за спровођење програма и јавног позива подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа у 2021.години омогуће вршење надзора и пруже потребне податке и информације и након преузимања подстицаја. Сва права и обавезе корисника подстицаја уређују се Уговором.

Корисник средстава се обавезује да на сваких 1.000.000,00 (милион) динара подстицаја, увећа број приплодних крмача за 30 и да исте буду уматичене.

Корисник подстицаја се обавезује да води бригу о репродукцији предметних животиња.

Корисник подстицаја дужан је да чува документацију која се односи на остваривање права на подстицаје најмање 5 година од дана њихове наплате.

Корисник подстицаја дужан је да врати износ средстава који је примио на основу нетачно приказаних података или који је ненаменски користио, увећан за износ затезне камате, најкасније у року од 30 дана од дана правоснажности решења.

Уколико Комисија за спровођење програма и јавног позива подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа у 2021.години и надлежни орган локалне самоуправе – Служба за пољопривреду и рурални развој и службе буџета установе да корисник подстицајних средстава не испуњава оптималне услове држања , исхране, здравствене заштите животиња или не испуњава било коју од уговорених обавеза, иста доноси Решење о повраћају средстава, односно било које финансиране инвестиције.

Корисници подстицајнихстава дужни су даКомисији и надлежним органима локалне самоуправе по позиву, а најкасније до 25.11.2021.године доставе следећу документацију:

1.Наративно-финансијски извештај о утрошку средстава добијених по јавном позиву;

2.Фисклане рачуне или потврду о преносу средстава за купљену сточну храну;

3.Оригиналне рачуне за купљену сточну храну;

4.Отпремнице за купљену сточну храну;

5.Фискалне рачуне или потврду о преносу средстава за купљену ветеринарску опрему;

6.Оригиналне рачуне за купљену ветеринарску опрему;

7.Отпремнице за купљену ветеринарску опрему. 

X Закључивање уговора

Комисија ће заседати и одлучивати по завршетку Јавног позива.

Пристигле пријаве ће се разматрти по редоследу приспећа.

Испуњеност услова за остваривање права на подстицаје утврђује Комисија за за спровођење програма и јавног позива подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа у 2021.години пријаве и пратеће документације уз пријаву а у складу са Јавним позивом. Избор корисника који ће добити подстицајна средства вршиће се на основу испуњености услова и до утрошка буџетом опредељених средстава.

Корисници за које Комисија утврди да испуњавају услове јавног позива, након доношења Одлуке о расподели средстава од стране председника општине Житорађа, закључују Уговоре о регулисању међусобних правa и обавеза уговорних страна.

Исплата средстава врши се на наменски текући рачун корисника који се води код Управе за трезор, на основу Одлуке председника општине о расподели средстава и Уговора.

Неблаговремене или непотпуне пријаве као и пријаве корисника који не испуњавају услове прописане Јавним позивом биће одбачене Закључком комисије и неће бити узете у разматрање.

XI Објављивање Јавног позива и подношење пријаве за доделу подстицајних средстава

Јавни позив се објављује на званичном сајту општинеwww.zitoradja.org и огласној табли општинске управе општине Житорађа.

Јавни позив за доделу подстицајних средстава из буџета града оглашава председник општине Житорађа. Реализацију Јавног позива спроводи Комисија за спровођење програма и јавног позива подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа у 2021.години, служба за пољопривреду и рурални развој и служба буџета Општинске управе општине Житорађа. Пријаве са комплетном документацијом подносе се на писарници Општинске управе и достављају Комисији на разматрање. Разматраће се сви захтеви за инвестиције у 2021. години, који буду достављени у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на званичном сајту општине Житорађа.

Након завршетка Јавног позива комисија заседа, решава захтеве и даје председнику предлог о избору кандидата који могу остварити право на доделу бесповратних финансијских средстава. Решење о расподели средстава доноси председник општине на предлог комисије, након чега се закључује уговор о међусобним правима и обавезама уговорних страна, у складу са Правилником о додели подстицајних средстава из буџета општине у пољопривреди и Правилником о раду Комисија за спровођење програма и јавног позива подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа у 2021.години.    

Све потребне информације у вези са Јавним позивом могу се добити у Канцеларији бр. 8 - служба за пољопривреду и рурални развој, сваког радног дана или на телефон број: 027/8362-550, локал 114, контакт особа Слађан Ракић.

Образац за пријаву се може преузети у услужном центру Општинске управе и са званичног сајта општине www.zitoradja.org.

Пријаваса потребном документацијом се подноси у затвореној коверти на шалтеру Писарнице у Услужном центру Општинске управе општине Житорађа или на адресу:

Општина Житорађа, Комисији за спровођење програма и јавног позива подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа у 2021. години са назнаком „Пријава на конкурс за доделу подстицајних средстава у пољопривреди“, са назнаком „не отварати“. Улица Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа.

Број: 320-1247/21-01

У Житорађи.

04.06.2021. године,

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ИВАН СТАНОЈЕВИЋ

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЈАВНИ ПОЗИВ И ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ