budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД СКУПШТИНЕ, ОПШТИНСКИХ ОРГАНА И СЛУЖБИ

Органи управљања


  Председник Општине: Слађан Младеновић, тел: 027/8362 017

  Заменик председника: , тел: 027/8362 004

  Председник Скупштине: Мирољуб Здравковић, тел: 027/8362 004


Организациона структура
  organizaciona strukturaСкупштина општине
 
Општинско веће
 Организација општинске управе
organizaciona op uprave

Општинска управа:

1)  припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине, председник општине и општинско веће;

2)  извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског већа;

3)  решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;

4)  обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине;

5)  извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;

6)  обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине, председник општине и општинско веће;

7)  доставља извештај о свом раду о извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

 

Радом Општинске управе руководи начелник Општинске управе, 027/8362 085, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине и Oпштинском већу.

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног конкурса на 5 година.

За начелника општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

 

За обављање послова општинске управе, у општинској управи образују се одељења као унутрашње организационе јединице и то:

1. Одељење за привреду и финансије

2. Одељење за општу управу и ванпривредне делатности

 

У оквиру Одељења за привреду и финансије садржане су четири службе и то: Служба за инспекцијске и грађевинско-комуналне делатности, Служба за економски развој општине, Служба трезора и Служба за утврђивање и наплату локалних јавних прихода.

 

У оквиру Одељења за општу управу и ванпривредне делатности садржане су три Службе и то: Служба за скупштинске послове, Служба за лична стања грађана и персоналне послове и Служба за техничке послове.

 

Секретар Скупштине општине је дипл.прав Раде Радовановић, 027/8362 211, rade.radovanovic@zitoradja.org 

 

Руководилац одељења за привреду и финансије је дипл.ецц Бојан Милчев, 027/8362 931 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Руководилац одељења за општу управу и ванпривредне делатностије дипл.прав. Горица Стојковић, 027/8362 929 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Председник општине

Председник општине представља и заступа општину и врши друге послове утврђене законом, Статутом општине и другим актима Скупштине општине.

Председник општине је председник Општинског већа.

Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице, одговоран је за законитост рада Општинског већа и дужан је да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.

Председник општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа општине и општинске управе.

Председник општине је дужан да извештава Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.

 Заменик председника општине

Заменик председника општине замењује председника у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

 

Председник скупштине општине

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина доноси и обавља друге послове утврђене законом, статутом и одлукама Скупштине општине.

 Заменик председника скупштине општине

Заменик председника скупштине општине замењује председника у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

 Секретар Скупштине општине

Секретар Скупштине општине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима скупштине општине.

 Начелник Општинске управе

Начелник Општинске управе представља Општинску управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова и одлучује о правима, дужностима и одговорности запослених и обавља и друге послове у складу са законом и статутом општине.

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.