budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print

На основу члана 15. Одлуке о општинској управи општине Житорађа (''Службени лист града Ниша'' бр.80/08 и 51/09),члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) а у вези са чланом 5. Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91и 39/02) Начелник Општинске управе општине Житорађа, уз сагласност Општинског већа општине Житорађа, доноси:

П Р А В И Л Н И К

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Послови Општинске управе обављају се у јединственом општинском органу упрве у чијем саставу су одељења и то:

                1. Одељење за општу управу и ванпривредне делатности.

                2. Одељење за привреду и финансије.

                У оквиру одељења образују се службе и то:

                У одељењу за општу управу и ванпривредне делатности образују се:

-         Служба за скупштинске послове,

-         Служба за лична стања грађана,

-         Служба за техничке послове

                У одељењу за привреду и финансије образују се:

-         Служба за економски развој општине,

-         Служба трезора,

-         Служба за утврђивање и наплату локалних јавних прихода,

-         Служба за инспекцијске и грађевинско-комуналне послове,

-         Имовинско-правна служба и

-         Служба за урбанизам

У Општинској управи утврђује се укупно 49 радних местa и 51 извршилац.


Рад са странкама обављају следеће службе са следећим извршиоцима:

 1. Писарницател. 8362-922 лок. 217
  • Мрдаковић Горан – Виши референт за пријем поште, архивирање предмета и аката.
  • Илић Гордана – Виши референт за експедицију поште.
  • Ивана Митровић - Сарадник за пријем поште, архивирање предмета и аката.
 2. Матична служба                                                                               тел. 8362-211 лок. 219
  • Виолета Радојчић – Матичар - у Житорађи и
  • Мирјана Денић - заменик матичара
 3. Лична стања грађанател. 8362-075
  • Ненад Марковић – Самостални стручни сарадник за лична стања грађана,
 4. Бирачки списковител. 8362-211 лок.103
  • Филиповић Виолета – Радник на административно-техничким пословима и изради бирачких спискова
 5. Друштвена брига о децител. 8362-922 лок. 223
  • Здравковић Весна – Виши референт плаћања друш.бриге о деци
 6. Борачко-инвалидска заштитател. 8362-211 лок.116
  • Станиша Ђокић – Виши сарадник за борачко-инвалидску заштиту
 7. Рачуноводствотел. 8362-211 лок.115
  • Слађан Јевтић – Виши референт
  • Братислав Мицић - Виши референт
 8. Занатствотел. 8362-211 лок.120
  • Милан Станковић – Самостални стручни сарадник за занатство
 9. Комунална инспекцијател. 8362-211 лок.118
  • Раде радовановић – Комунални инспектор
  • Митровић Јовица – Комунални инспектор
 10. Грађевинска инспекцијател. 8362-211 лок.118
  • Величковић Мирослав – Грађевински инспектор
 11. Послови грађевинарствател. 8362-211 лок.120
  • Петровић Снежана – Самостални стручни сарадник за грађевинарство и стамбено-комуналне послове
 12. Имовинско-правна служба
 13. тел. 8362 075
  • Ненад Марковић – Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове,
 14. Послови пољопривреде и развоја руралних подручјател. 8362 211, лок.103
  • Младеновић Наташа – Виши сарадник за пољопривреду
  • Ракић Слађан – Виши сарадник за развој руралних подручја

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.