Print

Општинска управа

U оквиру права и дужности Општине утврђеним уставом, Законом и Статутом општине као и Одлуком Скупштине општине обавља следеће задатке и послове и то:

Послови Општинске управе који су непосредно везани за рад са странкама обављаће се у Општинском услужном центру где ће услуге грађанима пружати, за то одређени и распоређени радници општинске управе. Радом општинске управе руководи начелник Општинске управе. O правима, обавезама и одговорностима  запослених одлучује начелник Општинске управе у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона.

Одлука о Општинској управи