budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

СРБИЈА СТВАРА МОГУЋНОСТИ

mali grb srbije

Кабинет председника Владе Републике Србије је припремио брошуру под називом ,,Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде" са циљем да детаљније информације о подстицајима и облицима подршке буду доступне на једном месту, првенствено компанијама које улажу у истраживање и развој, па и остатку привреде.

Такође, припремљена је и верзија на енглеском језику под називом ,,Serbia – emerging tech development hub" у намери да се промовише Република Србија као повољна дестинација за пословање и за инвестирање у истраживање и развој и у нове технологије.

Read more...

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ИЗРАДА АТЕСТА О ИСПРАВНОСТИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа

Општине Житорађа

Број 404-25-18/2020-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 10.08.2020. године

На основу чл. 27. ЗЈН („Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, ВД начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ВД начелника Општинске управе општине Житорађа, у име наручиоца Општинске управе општине Житорађа у поступку спровођења набавке на коју се ЗЈН не примењује, број набавке 404-25-18/2020-03, уговор о набавци услуга – Израда Атеста о исправности електроинсталација и потврда одговорног извођача о исправности радова за потребе МЗ Ново Момчилово и електронска предаја документације надлежној електродистибуцији Прокупље преко центра за обједињену наплату, додељује понуђачу МПП Електро, Прокупље, Липарска 69.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

НАЦРТ ПЛАНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 37/2019 и 9/20) Општинска управа општине Житорађа, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и инспекцијске послове,

оглашава

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

НАЦРТ ПЛАНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Житорађа

ЈАВНИ УВИД плана одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 03.8.2020. године сваког радног дана у времену од 10 до 13 часова у скупштинској сали зграде општине Житорађа.

Read more...

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ПУТЕМ БИЛБОРДА

zitoradja-srednji-grb

Општинска управа

Општине Житорађа

Топлички хероји бр. 53

Житорађа

Број 404-25-17/2020-03 (набавка испод лимита)

Датум:06.08.2020. године

На основу члана 146. ЗЈН („Сл. Гласник РС„ број 91/2019), и извештаја комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда од 06.08.2020. године, начелник општинске управе Општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Начелник општинске управе општине Житорађа као наручилац у поступку спровођења поступка на које се ЗЈН не примењује - услуге – информисања (рекламирање путем билборда), број набавке 404-25-17/2020-03 (набавка испод лимита), уговор о набавци услуга додељује понуђачу:

ДОО „MILK&HONEY COMMUNICATIONS“ ул. Војвођанских Бригада бр.13, 21101 Нови Сад, заведену под бројем 1110/20 од 05.08.2020. године

Одлука о додели уговора

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2021. годину

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општина Житорађа

Општинска управа

Број: 464-1171/2020-01

Датум: 14.07. 2020. године

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ И ОБРАСЦИ

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.