budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА СЗСЗ 1. ДЕЦЕМБАР, ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 320-1292/2021-01

Датум: 17.06.2021. године

Житорађа

На основу члана 44 став 1 тачка 5 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закони 47/2018), члана67. став 1 тачка 8. Статута општине Житорађа („Службени лист града ниша“ бр. 27/19), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Житорађа за 2021. годину број: 320-1121/21-01 од 12.05.2021. године, уз предходну прибављену сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 320-00-04461/2021-09 од 05.05.2021. године, Правилника о критеријумима и поступку за доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди број: 110-1230/2021-01 од 01.06.2021. године, након спроведеног Јавног Позива за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа за 2021. годину број: 320-1247/21-01 од 04.06.2021. године и Извештаја Комисије за спровођење и реализацију програма подршке у спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа у 2021. години број 02-1248-2/2021-01 од 15.06.2021. године, дана 17.06.2021. године, Председник општине Житорађа доноси:

РЕШЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ У ПОДИНИ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-26/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 16.06.2021. године

На основу чл. 27. ЗЈН („Сл. гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - АНГАЖОВАЊЕ ПРОЦЕНИТЕЉА ЗА ВАГУ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-28/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 11.06.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

У вези Позива за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа за 2021. годину, обавештавају се заинтересовани да ће Писарница Општинске управе општине Житорађа радити у суботу 12. јуна 2021. у времену од о7-оо-15.оо сати.

Потенцијални Подносиоци пријаве додатне информације могу добити на број 063/371 109.

Подсећамо Подносиоце пријаве да је 12. јун 2021. задњи дан за подношење пријава.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - СНИМАЊЕ КТП-а ЗА КАНАЛСКУ МРЕЖУ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-25/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 10.06.2021. године

На основу чл. 27b. ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.