budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОБАВЕШТЕЊЕ

РЕГИСТАР СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

zitoradja-srednji-grb

Даном ступања на снагу Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гл. РС“, број 104/2016), стамбена зграда у којој најмање два лица имају право својине на два посебна дела у тој стамбеној згради постаје стамбена заједница и стиче својство правног лица у складу са овим законом.

Све стамбене заједнице су дужне да изврше регистрацију до 12.12.2017. године.

Поступак регистрације покреће се подношењем пријаве Регистру у локалној самоуправи од стране управника или лица овлашћеног одлуком стамбене заједнице у року од 15 дана од дана одржавања седнице скупштине, а може да се покрене и по службеној дужности.

Read more...

ЈАВНИ ПОЗИВ ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ

zitoradja-srednji-grb

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија)/ надлежни орган општине Житорађа, расписује јавни позив:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2018. ГОДИНУ

Текст Јавног позива се може преузети ОВДЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 25. и 29.Закона о процени утицаја на животну средину (Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Општинска управа општине Житорађа, Одељење за привреду и финансије објављује:

 ОБАВЕШТЕЊЕ

 Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је надлежни орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Производња амбалаже од пластичних маса и стреч фолије“, на кат. парцели број 2132/2 и 2134, КО Пејковац, СО Житорађа, носиоца пројекта СЗР „Кеса“, предузетника Андрије Михајловића из Пејковца, решењем број 501-759 од 17.08.2017.год.

 Увид у донето Решење може се извршити у просторијама надлежног органа општине Житорађа, до 28.08.2017.год, у канцеларији број 22.

          Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана објављивања обавештења, у складу са одредбама Закона о општем управном поступку

Стручни сарадник

за послове заштите животне средине

Наташа Младеновић

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

zitoradja-srednji-grb

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта/надлежни орган јединице локалне самоуправе Житорађа општине Житорађа, расписује јавни позив:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2018. ГОДИНУ

 Текст јавног позива се може преузети ОВДЕ


ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2017. ГОДИНУ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 17. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/14, 58/15, 12/16 – аутентично тумачење), члана 4. став 1. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/16 и 8/17) и Одлуке о буџету општине Житорађа за 2017. годину („Сл. лист Града Ниша“ бр. 152/2016, 24/17, 42/17 и 64/17) и члана 57. Статута општине Житорађа („Сл. лист Града Ниша“, бр. 80/08, 36/13, 4/15, 152/16), а основу Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Житорађа за 2017. годину бр. 400-905/2017-01, председник Општине Житорађа расписује 31. јула 2017. године

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2017. ГОДИНУ

Преузимање:

Решење о образовању конкурсне комисије


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.