budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА

glasanje

Општинска изборна комисија Житорађа, на седници одржаној 22.06.2020. године утврђује прелиминарне резултате избора за одборнике Скупштине општине Житорађа

Прелиминарни резултати

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

zitoradja-srednji-grb

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Житорађа има право јавне својине, на основу члана 24. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Житорађа (Сл. лист града Ниша бр.44/2020) и одлуке Председника општине Житорђа број 464-792/2020-01 од 10.06.2020. године, расписује

Ј А В Н И    О Г Л А С

за прикупљање понуда ради издавања у закуп пословног простора на купалишном комплексу у Житорађи

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ

glasanje

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), Општинска изборна комисија, на седници одржаној дана 09.06.2020. године, донела је:

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

I

                        Утврђује се Збирна изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Житорађа, на изборима расписаним за 21. јун 2020. године, и то:

Збирна изборна листа кандидата за одборнике СО Житорађа

ОДЛУКА О БОЈИ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И КОНТРОЛНОГ ЛИСТА

glasanje

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број: 013-13-106/2020

Дана: 09.06.2020. године

Житорађа

 

На основу члана 15. став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07,-одлука УС, 54/11,12/20, 16/20 аутентично тумачење и 68/20), члана 15. Пословника Општинске изборне комисије Житорађа, на седници одржаној дана 09.06.2020. године, донела је:

ОДЛУКУ

О БОЈИ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И БОЈИ КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 21.ЈУН 2020. ГОДИНЕ

Одлука о боји гласачког листића и контролног листа

УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "ПОМОЋ У КУЋИ"

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке услуга – Услуге социјалне заштите „Помоћ у кући одраслим, старим и инвалидним лицима“, бр. Одлуке 404-25-08/2020-03 од 27.05.2020. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуге социјалне заштите „Помоћ у кући одраслим, старим и инвалидним лицима“.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.