budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

asfaltiranje

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” број 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-4/2014—01, од 25.08.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ВВ број 404-4/2014-01 од 25.08.2014. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку радова – радови на асфалтирању пута Грудаш – Доње Црнатово, асфалтирање Топличке улице у Житорађи и санација пута Дубово - Старо Момчилово

Позив се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Додатне информације или појашњења конкурсне документације.

Питање друго и одговор.

Објављена је и измена Конкурсне документације која се може преузети ОВДЕ.

Молимо заинтересоване понуђаче да прате и Портал јавних набавки.

Обавештење о закљученом уговору.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ЛОЖ УЉА

kapljica

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-9/2014-01 од 14.08.2014. године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа објављује

                                                                                                                 ПОЗИВ               

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка лож уља за потребе општинске управе општине Житорађа

Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Објављујемо допуњену конкурсну документацију, Питања, Одговоре на постављена питања и Обавештење о продужењу рока за достављање понуда.

Молимо заинтересоване понуђаче да прате и Портал јавних набавки.

ЈАВНИ ПОЗИВ

voljcince

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИОНЕ ПРОЦЕНЕ У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ ЗА ДЕО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ВОЉЧИНАЦ

На основу уговора о донацији број LS/2013/06 између општине Житорађа и DEUTSCHEGESELLSCHAFTFÜRINTERNATIONALEZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH плаћања ће бити извршена од стране ГИЗ-а на рачун уговореног Извођача, а евалуација најповољније понуде и закључење уговора са извођачем радова ће бити извршено у складу са процедурама ГИЗ-а.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – ИЗВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИОНЕ ПРОЦЕНЕ У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ ЗА ДЕО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ВОЉЧИНАЦ СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.ЈАВНА НАБАВКА - УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА

atarski put

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС" бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 404-3/14-01 и Решења о образовању комисије за јавну набавку за спровођење поступка јавне набавке, број 404-3/14-01, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАУ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, коју можете преузети ОВДЕ.

 

Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ.

Такође, моле се сви заинтересовани понуђачи да прате Портал јавних набавки због евентуалних измена конкурсне документације или питања и одговора.

Одговор на питање. И још нека питања и одговори.

Обавештење о закљученом уговору.ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ МИНИБУС ВОЗИЛА

minibus

На основу чл. 60. Закона о јавним набавкама НАРУЧИЛАЦ Општина Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа:

Објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА МИНИБУСА

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.