budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

Општинска управа општине Житорађа, Одељење за финансије и буџет, привреду и локално-економски развој, на основу члана 10. став 7., а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени лист РС“, број 135/04, 36/09), даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Производња дрвене грађевинске столарије и елемената“, на кат. парцели број 3375/4 КО Житорађа, носиоца пројекта „Костић-Плус“ из Житорађе.

 Увид у садржину решења може се извршити у просторијама надлежног органа општине Житорађа, у канцеларији бр. 22, у времену од 800-1400 часова.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се подноси Министарству заштите животне средине Републике Србије, а преко овог одељења.

 

НАБАВКА ЦЕНТРАЛНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, прва фаза

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга број 404-25-6/2018-01 од 04.05.2018. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга – набавка централног информационог система, прва фаза, за општину Житорађа

Позив се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

Општинска управа општине Житорађа, Одељење за финансије и буџет, привреду и локално-економски развој, на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“, број 135/04, 36/09) обавештава заинтересовану јавност да је носилац пројекта ЗТР „Костић-ПЛУС“ из Житорађе  поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Производња дрвене грађевинске столарије и елемената“, на кат. парцели број 3375/4, КО Житорађа.

Увид у поднети захтев и документацију, може се извршити у просторијама надлежног органа СО Житорађа, канцеларија бр. 22 у времену од 8-14 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може овом органу, доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈКП Житорађа

zitoradja-srednji-grb

Оглас је објављен у Сл. гласнику Р. Србије бр. 30/18 од 20. априла 2018. године.

На основу члана 36. став 3. 4. и 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног комуналног предузећа Житорађа број 111-615/18-01 од 30. марта 2018. године, и члана 40. Статута општине Житорађа („Службени лист Града Ниша“, број 80/08, 36/13, 4/15 и 152/16),

Скупштина општине Житорађа, објављује

 ОГЛАС

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЖИТОРАЂА

Оглас се може преузети ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени лист РС“, број 135/04, 36/09), даје следеће

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат Колектор за сакупљање и одвођење атмосферских вода насеља Подина, чија реализација се планира на кат. парцелама 2842 и 2851 КО Подина, СО Житорађа, носиоца пројекта Месне заједнице Подина.

Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од 08-14 часова у просторијама надлежног органа општине Житорађа, у канцеларији број 22, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа. Жалба се подноси Министарству заштите животне средине Републике Србије, а преко овог одељења.


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.