budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ПОЗИВ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке услуга израда пројектне документације за реконструкцију и проширење водоводног система Житорађа и околних сеоских насеља, бр. Одлуке 404-25-2/2018-01 (о.п.) од 11.05.2018.године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга – израда пројектне документације за реконструкцију и проширење водоводног система Житорађа и околних места

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈНМВ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке услуга Услуге ресторана за потребе скупштине општине Житорађа, бр. Одлуке 404-25-1/2018-02 од 08.05.2018. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуге ресторана за потребе скупштине општине Житорађа обликоване по партијама од 1 до 2


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

Општинска управа општине Житорађа, Одељење за финансије и буџет, привреду и локално-економски развој, на основу члана 10. став 7., а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени лист РС“, број 135/04, 36/09), даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Производња дрвене грађевинске столарије и елемената“, на кат. парцели број 3375/4 КО Житорађа, носиоца пројекта „Костић-Плус“ из Житорађе.

 Увид у садржину решења може се извршити у просторијама надлежног органа општине Житорађа, у канцеларији бр. 22, у времену од 800-1400 часова.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се подноси Министарству заштите животне средине Републике Србије, а преко овог одељења.

 

НАБАВКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА

raketeНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-25-7/2018-01 од 08.05.2018. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка противградних ракета за потребе општине Житорађа


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ЦЕНТРАЛНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, прва фаза

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга број 404-25-6/2018-01 од 04.05.2018. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга – набавка централног информационог система, прва фаза, за општину Житорађа

Позив се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.