budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08-други закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/18-други закон), члана 32. став 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/18) и члана 40. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“, број 27/19),

Скупштина општине Житорађа на седници одржаној дана 28. фебруара 2020. године, донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2020. ГОДИНУ

 

1. Усваја се годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Житорађа за 2020. годину.

2. Ову Одлуку објавити у “Службеном листу града Ниша“.

 

Број 320 – 352/2020-01

У Житорађи 28. фебруар 2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 

Напомена: Табеларни приказ земљишта се може преузети ОВДЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 70, 94, члана 100 и 125. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016, 113/2017 – др. Закон и 95/2018), члана 46. ст. 1. тач. 7. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 1. и члана 11. до 27. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 95/2016), члана 87. Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 27/19), кадровског плана општине Житорађа за 2020. годину, и Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Житорађа и општинском правобранилаштву Житорађа, број: 110-1497/2017-01 од 18.12.2017. године, 110-1617/2017-01 од 20.12.2017. године, 110-80/2018-01 од 10.01.2018. године, 110-334/2018-01 од 19.02.2018. године, 110-742/2018-01 од 19.04.2018. године, 110-1202/2018-01 од 11.07.2018. године, 110-109/2019-01 од 18.01.2019. године, 110-199/2019-01 од 04.02.2019. године, 110-311/2019-01 од 18.02.2019. године, 110-552/2019-01 од 03.04.2019. године и 110-2066/2019-01 од 31.12.2019. године, по претходно прибављеној сагласности владине Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-637/2020 од 29.01.2020. године, в.д. начелница Општинске управе општине Житорађа, дана 13.02.2020. године расписује

 ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ ОБАВЉАЊА ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

 КОНКУРС

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СПОРТА

sport

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16), члана 28. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Житорађа за 2020. годину број: 110-134/20-01 од 21.01.2020. године и члана 32. Пословиника Општинског већа општине Житорађа („Сл.лист града Ниша“ бр. 80/08), предлога Комисије за доделу средстава у области спорта општине Житорађа од 22.01.2020. године и 31.01.2020. године, Општинско веће општине Житорађа на седници одржаној дана 31.01.2020. године доноси,

РЕШЕЊЕ

О одобравању средстава организацијама у области спорта и расподели средстава организацијама у области спорта општине Житорађа у 2020. години

РЕШЕЊЕ

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА УЛИЧНУ РАСВЕТУ

struja

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку добара електричне енргије за уличну расвету на територији општине Житорађа бр. 404-25-1/2020-03 од 13.02.2020. године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара-набавка електричне енергије за потребе уличне расвете на територији општине Житорађа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 2020.

kanc materijal

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр.14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-25-4/2020-0од 05.02.2020године,

Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка канцеларијског материјала за потрeбе Општинске управе за 2020. годину

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.