budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 56 ст. 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 56. ст. 3, 95. ст. 1, 100 и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др. Закон и 95/2018), члана 71. Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 27/19) и члана 32. Пословника о раду Општинског већа општине Житорађа (''Службени лист града Ниша'' бр. 80/08), Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 01.08.2019. године, доноси

ОДЛУКУ

Положај начелника Општинске управе општине Житорађа, у складу са одредбом чл. 56. ст. 3 и чл. 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, попуниће се јавним конкурсом.

Read more...

ВРШЕЊЕ НАДЗОРА НАД РАДОВИМА ЗА КУПАЛИШНИ КОМПЛЕКС - Фаза 2.

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности - набавка услуга - вршење надзора над радовима на Рекoнструкција трибина за купалишни кпмплекс, изградња тобогана, изградња објекта билетарнице, свлачионица, WC-a и тушева са партерним уређењем са израдом бунара са пратећом опремом бр. Одлуке 404-25-12/2019-03од 12.09.2019године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга -вршење надзора над радовима на Реконструкција трибина за купалишни комплекс, изградња тобогана, изградња објекта билетарнице, свлачионица, WC-a и тушева са партерним уређењем са израдом бунара са пратећом опремом.

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр.14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка - услуга измене и допуне Плана генералне регулације општине Житорађа, ЈН број 404-25-11/2019-03 и Одлуке бр. 404-25-11/2019-03 од 29.08.2019године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - услуга измене и допуне Плана генералне регулације ЈН број 404-25-11/2019-03

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ОДЛУКА И ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/15, 80/2017 и 95/18-др. Закон, Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.гласник РС“, бр. 16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.лист града Ниша“ број17/2007), председник општине Житорађа је дана 12.09.2019. године, донео

 ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

и расписује

 ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

 Документ се може преузети ОВДЕ

РАДОВИ НА ИЗМЕШТАЊУ ИГРАЛИШТА У ЖИТОРАЂИ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању јавне набавкеу отвореном поступку набавка радова – радови на измештању фудбалског игралишта у општини Житорађа, бр. Одлуке 404-25-04/2019-03 од 31.07.2019године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

Објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова - радови на измештању фудбалског игралишта у општини Житорађа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора 

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.